Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz–vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Algemene informatie
Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.C.E .W. Willems
BIG-registraties: 49050953925
Overigekwalificaties: 69050953916 Basisopleiding: doctoraal (klinische) psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen)
AGB-code persoonlijk: 94060101

Praktijkinformatie
Naam praktijk: De Vrije Ruimte – Psychotherapie en Coaching
E-mailadres: joostwillems01@gmail.com
KvKnummer:62540734
Website: www.vrijeruimte.nu
AGB-codepraktijk: 9406010 Werkzaam in: de gespecialiseerde-ggz

 1. Aandachtsgebieden
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, typeklachten,behandelvorm): Depressiviteit, stress-, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek
  Behandelvormen: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, schematherapie, Mindfulness-Based CognitieveTherapie.
 2. Algemene informatie 
  Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden: (namen en BIG registraties van regiebehandelaren):
  Medewerker 1 Naam:J.C.E.W. Willems BIG-registratienummer: 49050953925
 3. Professioneel netwerk
  Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Collega psychologen en- psychotherapeuten
  Anders: psychiater
  Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Dhr. L.M.J. Miggiels, (Klinisch psycholoog), BIG-nr: 9048154325 Dhr. H.H.J. Fennema(psychiater), BIG-nr.: 79020950401Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft: consultatie collega psycholoog rond intercollegiaal overleg, bespreking casuïstiek, intervisie consultatie psychiater rond medicatie vragen en/of diagnostiek
 4. Patiënten kunnen gedurende avond/ nacht/ weekend/ crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/ post, spoedeisende eerste hulp,ggz-crisisdienst): Patiënten kunnen gedurende avond/ nacht/ weekend/ crises terecht bij de eigen huisartsenpraktijk, Huisartsenpost (HAP) of bij de Spoedeisende EersteHulp. Indien nodig kan daar bij de Acute Dienst (Crisisdienst) van de GGZ worden ingeschakeld. Doorgaans ben ik via telefoon en email goed bereikbaar en reageer zo snel als mogelijk (in de praktijk binnen 1 à 2 dagen).Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: ik alleen mensen in behandeling neem waarvan de inschatting is dat deze niet crisisgevoelig zijn.
 5. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorgHeeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Nee
 6.  Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.  Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no showtarief : https://vrijeruimte.nu/
 7. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/ beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Bij-en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website: www.vrijeruimte.nu
 8. Klachten-en geschillenregeling
  7a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevensklacht en functionaris):
  Dhr. Piet de Boer (klachtenfunctionaris NVGzP) Postbus 8003 3503 RA Utrecht Tel.: 0306868777 Link naar website: https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/
  7b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschillen instantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Geschillencommissie NVGzP( Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorg Psychologen)
  Link naar website: https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2017/09/klachtenregeling – NVGzP- clienten.pdf
 9. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  8a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: volgt nog
  8b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja II. Het behandelproces-het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 10.  Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten vinden informatie over wachttijd en voor intake en behandeling via deze link of document  (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en-ingeval van een contract-per zorgverzekeraar,  en- indien van toepassing-per diagnose.Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://vrijeruimte.nu/
 11.  Aanmelding en intake
  10a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Patiënten benaderen mij direct (telefonisch of via de email) waar bij ik telefonisch screen of een eerste gesprek (intakegesprek) aansluit bij de behoefte van patiënt en mijn behandelaanbod. Hierbij  wordt vermeld wat de huidige geschatte wachttijd voor intake en/of behandeling is. De intake wordt  door mijzelf gedaan. Bij de intake heeft de patiënt verwijzing van huisarts bij zich.10b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer–indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja
 12.  Diagnostiek
  11a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam:J.C.E.W. Willems Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog
  11b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Indien nodig consultatie bij collega psycholoog of psychiater.
 13. Behandeling
  12a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
  Naam: J.C.E.W.Willems
  Generalistische basis-ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog
  12b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: JCEW Willems Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 12c. De patiënt/ cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
  12d. Bij langer durende behandeling (>12weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
  12e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënten–indien van toepassing en met toestemming van de patiënt-dien naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Het behandelplan wordt in goed overleg met de cliënt opgesteld en deze ontvangt daar een kopie van. Daarnaast wordt de behandeling regelmatig geëvalueerd, waarna zo nodig het behandelplan wordt aangepast. Verder ben ik tussentijds beschikbaar voor vragen van en/of overleg met cliënt. Indien gewenst en zinvol worden naasten, partner, familie betrokken bij deze besprekingen.
  12f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Zie ook 12e. Regelmatig zijn er voortgangsbesprekingen (evaluatiegesprekken), indien nodig vaker. Deze bespreking wordt vastgelegd in het dossier en het behandelplan wordt daarbij geactualiseerd. M.b.t. ROM:
  12h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Elke drie maanden is er een evaluatie-moment. Het evaluatiegesprek vindt plaats aan de hand van  standaardvragen (zoals ik ook gebruik in mijn werk in een grote reguliere GGZ-instelling).
  12i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Zie 12h: tijdens het evaluatiegesprek wordt  gevraagd naar diens tevredenheid over de behandeling op een 10-puntschaal. Bespreek dan waarover cliënt tevreden is en wat verbeterpunten zijn. De onderlinge (therapeutische) relatie komt daarbij uiteraard ook ter sprake. Tenminste éénmaal per jaar wordt de CQi-vragenlijst afgenomen.
 14. Afsluiting/nazorg
  13a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandelingen de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  13b. De verwijzer wordt hier van in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hier tegen bezwaar maakt: Ja 13c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer.Ik  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegenmaakt: Ja
 15. Omgang met clientgegevens
  14a. Ik vraag om toestemming van de client bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
  14b.In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
  14c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

Ondertekening:

Naam: JCEW Willems
Plaats: Nijmegen
Datum: 19-11-2018

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja